Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji  S.A.

Informacje nieudostępnione w BIP

Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014.782 j.t.) iformacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji w tym terminie jest niemożliwe wnioskodawca zostanie poinformowany o powodach opóźnienia oraz nowym terminie przekazania informacji – nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie jest zobowiązana do składnia pisemnego wniosku. 

Wnioski w formie pisemnej należy kierować na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie-Zdrój lub składać osobiście w kancelarii PGWiR S.A. (w godz. 7.00 – 15.00).

Wnioski w formie elektronicznej należy kierować na adres: [email protected] . Wniosek dostępny jest w zakładce "Dokumenty do pobrania".

Udostępnienie informacji i materiałów (z wyjątkiem niejawnych i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa) może nastąpić za zgodą Zarządu PGWiR S.A. Udostępnianie informacji niejawnych następuje tylko i wyłącznie osobom posiadającym poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie w zakresie dostępu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji ze względu na niejawność informacji.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. zgodnie z art. 15. ustawy o dostępie do informacji publicznej zastrzega sobie prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych. W przypadku ustalenia opłaty uregulowanie należności możliwe jest w kasie.

Metadane

Data publikacji : 31.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry