Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.

Przedmiot działalności

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. działa w branży wodno-ściekowej na terenie powiatów mikołowskiego, pszczyńskiego, rybnickiego, wodzisławskiego, gliwickiego oraz miasta Jastrzębia – Zdroju i Żor. Spółka specjalizuje się w oczyszczaniu i odprowadzaniu zasolonych wód pochodzących z odwadniania zakładów górniczych (również poprzez częściowe ich odsolenie) oraz w uzdatnianiu i dostawie wody na potrzeby przemysłowe. Ponadto Spółka oczyszcza ścieki komunalne oraz odwadnia tereny bezodpływowe na obszarach szkód górniczych. Spółka produkuje wysokogatunkową sól spożywczą z solanek pochodzących z zakładów górniczych oraz w procesie rekrystalizacji soli kamiennej.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. posiada wdrożony i certyfikowany zintegrowany system zarządzania: jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i PN-N-18001:2004 w zakresie:

 1. Ujmowanie, uzdatnianie oraz dostawa wody przemysłowej wraz z badaniami fizykochemicznymi dostarczanej wody.
 2. Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków, w tym zasolonych wód górniczych wraz z badaniami fizykochemicznymi odprowadzanych ścieków.
 3. Odwadnianie terenów bezodpływowych.
 4. Rekultywacja składowisk odpadów oraz zdegradowanych terenów poprzemysłowych.

W Przedsiębiorstwie Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. został pozytywnie zweryfikowany system zarządzania środowiskowego EMAS. W styczniu 2010 r. PGWiR S.A. zostało wpisane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska do krajowego rejestru EMAS o numerze REG.NO. PL-2.24-007-20. Spółka posiada także certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji dla Laboratorium Badawczego Wody i Ścieków w zakresie spełniania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005

  PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona z wyjątkiem ryżu (PKD 01.11.Z),
 2. Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (PKD 01.29.Z),
 3. Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD 01.61.Z),
 4. Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (PKD 02.10.Z),
 5. Działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.40.Z),
 6. Produkcja przypraw (PKD 10.84.Z),
 7. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.),
 8. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
 9. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
 10. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
 11. Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
 12. Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
 13. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z)
 14. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
 15. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
 16. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
 17. Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z)
 18. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
 19. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z),
 20. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)
 21. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
 22. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
 23. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
 24. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
 25. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
 26. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
 27. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, wyłączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD 46.38.Z),
 28. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),
 29. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
 30. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z)
 31. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
 32. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
 33. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10B),
 34. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
 35. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
 36. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)
 37. Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20A),
 38. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
 39. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów mechanicznych z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
 40. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z)
 41. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
 42. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych (PKD 81.30.Z),
 43. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z)
 44. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.59.B)
 45. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)

Metadane

Data publikacji : 31.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry